TIA/CDC Trommesæt

TIA Custom-Colour  TIA acrylic light  TIA Custom Color Light

TIA black bermuda TIA Black Bermuda

TIA custom wrap  TIA Custom Wrap

Tia Mahogany  TIA Mahogany

CDC blue  CDC (TIA) Blue

allwoodkit23 c   tia set  TIA All Wood